Se adresse

Den Indre Helt - Ro og koncentration med Heltetræning

I efteråret 2005 udviklede Helteskolen (dengang 4Årstider) et bevægelsesprogram til folkeskolen. Heltetræningen var for børn i målgruppen 7 – 12 år.  Her skulle eleverne lære at blive undervisningsparate og mere tilstede, ved at vække noget på indersiden, vi kaldte Den Indre Helt.

Øvelserne tager ca. 3 minutter at udføre og kan nemt udføres i et klasseværelse. Øvelserne er så simple, at alle kan udføre dem. Det er vigtigt, at øvelserne udføres korrekt, hvis man vil opnå de ønskede resultater. Vi har erfaret at disse øvelser skaber en god ro og koncentration i undervisningssammenhæng.

Som dokumentation har vi brugt 4 forskellige skoler:
  1. Trongårdsskolen (folkeskole) i Lyngby
  2. Valhøj Skole (folkeskole) i Rødovre
  3. Den Classenske Legatskole (folkeskole) i Centrum af København
  4. Gl. Hjortespring skole (Specialskole) i Herlev
Dokumentationen bestod i at lære lærerne øvelserne, hvorefter de selv skulle lave øvelserne med deres klasser og derved opnå ro og koncentration i timerne. Dette skulle de gøre hver dag i 4 uger.

Klasserne blev fulgt, ugentligt, med videooptagelser.

 
Udtalelse om lærervejledningen til  `Den Indre helt´ fra Linda H. Christensen, lærer på Den Classenske Legatskole i Københavns midte, og pilotprojektdeltager med skoleklasse.

Mit umiddelbare indtryk, da jeg fik selve lærermaterialet i hånden var: Overskueligt for læreren, ung som ældre, indbydende og gennemtænkt. Ved nærmere øjesyn passede førstehåndsindtrykket også- materialet fremstår klart som et materiale som er tænkt som et `gøre´ materiale. For at budskabet ville blive en succes til alle de voksne og kunne udmøntes i praksis, ser jeg det som en nødvendighed, at materialet netop er overskueligt- der er også en medfølgende håndbog.

Meget materiale til lærere tager sit udgangspunkt i tværfaglighed, men jeg har ikke tidligere været præsenteret for tværfagligt materiale, som inkluderede et så logisk opbygget arbejde med kroppen, ej heller været præsenteret for materiale, som var lige til at gå til for både de voksne omkring barnet og børn i en almindelig skoleklasse. Materialet kan blive en integreret del af hele vores skolekultur og hvermandseje.

Hvor der arbejdes med idræt og bevægelse, som en aktivitet placeret på et bestemt tidspunkt på ugen el. På året som efterårsløb, idrætsdag osv. Er det gode ved dette materiale, efter min personlige vurdering, at arbejdet med krop og sind ikke blot skemalægges på et bestemt tidspunkt af ugen men integreres som en daglig kontinuerlig aktivitet i erkendelse af førnævnte samspil- den kan endda kan fungere som motivationsfaktor for især de små og deres møde med skolen på en skoledag eller som `afbræk´ i undervisningen for `urolige´ børn, som måtte have behov for det. Jeg kan se klare fordele ved at indføre materialet allerede fra børnehaveklassen og naturligvis op i skoleårene.

For mig at se ligger der i materialet, en klar erkendelse og respekt for, sammenhængen mellem en velfungerende krop og et velfungerende sind, at det fordrer større glæde og dermed bedste basis for indlæring- og det er jo dét, som folkeskolen skal levere. Af samme grunde er min fornemmelse at materialet kan fordre, at barnet til fulde opnår erkendelse af sammenhængen mellem krop og hoved, og at det ikke blot indlæres som andet auditivt stof.

I vores `milleniumkultur´ taler vi meget om kropsvaner og om bevægelse, men faktum, er at meget skal nås både i og udenfor den danske folkeskole, i barnets fritidsliv samt i barnets skoleliv. Dette er tit på bekostning af at børnene får rørt sig- dén erkendelse om bevægelse og sammenhængen mellem kropsligt velvære og psykisk velvære kan selvsagt ikke integreres sig i barnet, hvis ikke det gøres fysisk, og de voksne skal naturligvis fungere som rollemodeller. Børn erfarer og oplever meget med kroppen, og de er sanselige. Det er materialet `Den indre helt´ også og viser respekten for det hele barn ved at være en aktivitet, som ikke blot er endnu en skemalagt aktivitet men også kan bruges som afveksling i daglig undervisning. En aktivitet til alle børn og voksne på et niveau, hvor de fra starten kan være med.

Jeg ser klare fordele ved materialet: Tværfaglighed kan ellers være svært at finde logisk og enkelt materiale til for lærere, som ikke er idrætsuddannede, og som samtidig inkluderer mange fagaktiviteter og respekten for det hele barn og ikke blot den faglige del. Der er logiske referencer til naturen, omgivelser, former og dermed sammenlignelighed for det unge barn. Barnet gøres fysisk og fagligt opmærksom på vores krops `historie´ og vores `industrielle kropskultur´ (forhold til computeren, tv m.m.) Det er en social og dagligt integreret aktivitet for hele klassen, og alle kan være med. Hvis det indføres som en daglig og naturlig aktivitet kan det udgøre `lim´ for en gruppe og endda på en sjovere måde end blot at have lektierne eller computerspillene tilfælles. Det kan fordre nærvær og fællesskabsfølelse for en skoleklasse bestående af individer som skal fungere i og som en gruppe på godt og ondt i mange år sammen. Senere måske endda også i deres arbejdsliv. Børnene får sammen kropslige og fælles oplevelser som kan fordre til øget indlæring. Faktum er også, at mange elever har `uro´ i kroppen og fysisk ikke stimuleres nok-heltetræningen er simple øvelser som jeg tror på kan lette indlæringen af det faglige stof. Det er i respekt for barnet at kroppen og barnets sanselighed erkendes og at der tages en konsekvens heraf. Barnet vil opleve en kontinuitet og opmærksomhed om sig selv, sin krop, sin gruppe. Fokus kan så lægges på fagligheden og dermed opnå optimale vilkår for indlæringen det faglige stof- hvis kroppen er kommet i ro vil fokus lægges på dét primære formål, som den danske folkeskole har: faglig indlæring og fællesskab.
Udtalelse af Karin Formann Fysioterapeut på Gl. Hjortespring skole

Karim og Trylle var i januar på besøg hos 2. Og 3. Klasse på Gl. Hjortespring skole, hvor Karim lærte børnene en måde at starte dagen på, hvor de fik brugt kroppen og koncentrerede sig om at få energien centreret omkring truncus/ torso. Gl. Hjortespring skole er en specialskole og eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder. De 2 klasser består af i alt 10 børn. Efter besøget var det vores opgave at samle børnene hver morgen i ca. 3 uger for at starte med det indlærte ritual. Selve "ritualet" var nemt at huske for børnene, da Karim havde sat nogle ord på de enkelte øvelser, som de hurtigt satte i forbindelse med de bestemte bevægelser. Derudover havde vi lavet nogle illustrationer til de enkelte øvelser. På den måde kunne ritualet foregå med mindst mulig snak så vi fik en fornemmelse af en fælles oplevelse og energi. Ritualet blev til en god start på dagen, hvor kroppen kom i focus. Desværre lå den planlagte periode midt i en tid hvor vi havde et cirkusprojekt, hvilket betød at vi ikke havde normal skolegang. Det er derfor svært at udtale sig om effekten af morgenseancen på skoledagen. Men vi oplevede, at børnene var interesserede og velvillige til at deltage hver morgen og også en udvikling i perioden, hvor børnene fik en fornemmelse af de enkelte øvelser og en øget kvalitet og ro. Gentagelser og forudsigelighed er meget vigtige faktorer for netop denne gruppe børn, hvilket gjorde projektets opbygning meget egnet.
Personlig uddybende kommentar til Pilot projektet af Nathali Yadgar, lærer ved Trongårdsskolen

I efteråret 2005 deltog 5.c fra Trongårdsskolen i Lyngby i pilotprojektet ”Ha´ det godt og få det bedre”, som det hed på daværende tidspunkt. De overordnede mål var bl.a. at styrke og aktivere børnenes indlærings- og koncentrationsevner, fremme deres indre ro samt styrke den daglige arbejdsenergi ved hjælp af sansetræningsøvelser.

Projektet indebar, at vi i fem uger lavede udvalgte øvelser, som Karim på forhånd havde været ude at lære os. Morgenøvelserne havde en samlet varighed af ca. 10 min. Hver øvelse udsprang af et visuelt billede, hvilket gjorde det overskueligt og nemt at huske for børnene. Øvelserne var af både fysisk og psykisk karakter, som alle børn kunne udføre, og i mange af øvelserne var der lagt stor vægt på balance og vejrtrækning, hvilket havde en særdeles effektiv virkning på elevernes koncentration både under og efter opvarmning.

De første dage gik med at huske øvelserne og lære at udføre dem optimalt, og alle børnene var meget spændte over projektet, så koncentrationen og intensiteten var stor hos dem. Efterhånden som projektet havde kørt et par uger, og den daglige opvarmning var blevet en naturlig del af vores start på dagen, blev udviklingen hos eleverne meget tydelig. I og med at de blev bedre og bedre til at huske samt at udføre øvelserne korrekt, bevirkede det for mange, at de havde overskud til at sætte fokus på deres vejrtrækning samt deres balance og smidighed.

Undervejs gennem projektet snakkede vi meget om sammenhængen mellem indre balance og kropsholdning, og mange af eleverne blev i løbet af de fem uger bevidste omkring deres egen kropsholdning som for mange ændrede sig undervejs.

Desværre var der enkelte elever, der ikke rykkede så meget i denne periode som andre. Disse elever havde svært ved at sammensætte motorikken, vejrtrækningen og balancen i øvelserne, hvilket oftest skyldtes dårlig koncentration under den daglige opvarmning. De fandt aldrig den samme ro som de andre elever. Vi snakkede i klassen om, hvad der evt. kunne ligge til grund for dette. Vi fandt frem til, at en af årsagerne kunne være, at netop de elever, der havde svært ved at koncentrere sig enten ikke havde spist morgenmad eller havde indtaget en energiforladt morgenmad.

Dog var udviklingen for størstedelen af eleverne mærkbar, hvilket eleverne også selv gav udtryk for undervejs samt ved evaluering af projektet. Mange kunne mærke, at de havde lettere ved at koncentrere sig og følte sig fuld af energi efter opvarmningen. Nogle mente endda, at de havde rykket sig fagligt i nogle fag. Jeg kunne fra starten tydeligt se, at de børn som besad en god motorisk sans og som havde ret nemt ved morgenøvselserne, også var de børn, der var de fagligt stærke i klassen. De havde nemmere ved at integrere hele formålet og udførelsen ved øvelserne fra starten, hvorimod de fagligt svagere børn i klassen var længere om at nå dertil. Dog er min oplevelse, at udviklingen hos de fagligt svagere børn var mere markant. Det viste sig især ved, at deres koncentration blev bedre, de gav ikke så let op i selvstændigt arbejde som ellers, og det virkede endvidere som om, at selvtilliden for nogle steg i denne periode.

I løbet af projektperioden samt i den efterfølgende tid var koncentrationsniveauet i klassen generelt blevet væsentligt bedre – især i timerne frem til spisefrikvarteret. Eleverne virkede mere rolige og kunne arbejde koncentrerede i længere tid end tidligere. Jeg var personligt meget glad for den daglige opvarmning sammen med eleverne, som udover at have en positiv virkning på eleverne personligt, også havde en sammensluttende effekt på klassen som enhed.

Jeg er af den mening, at udbyttet af, at vi brugte 5-10 min hver morgen på at varme kroppens indre og ydre op var helt i top i forhold til den efterfølgende arbejdsindsats og daglige ro, det medførte.   Da projektet var slut insisterede eleverne på at fortsætte den daglige opvarmning, men det var her vigtigt for os lærere at se, om det generelle koncentrationsniveau i klassen ville ændre sig ved at stoppe den daglige opvarmning. Det viste sig faktisk, at denne intense periode medførte en blivende koncentration og ro hos eleverne. Vi har aftalt med eleverne at genoptage morgentræningen, når undervisningsmaterialet hertil bliver udgivet.

Det har været sjovt, inspirerende, lærerigt og utroligt givende at arbejde med eleverne på en anderledes og spændende måde, som endvidere har vist et positivt og effektivt resultat.

Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med undervisningsmaterialet og integrere det i min daglige undervisning.
Programmet er en del af konceptet og undervisningsmaterialet Den Indre Helt.
Den Indre Helt er et helhedsorienteret tværfagligt undervisningsmateriale der skaber selvbærende børn og skaber ro og koncentration ved daglig brug i klassen.
Den Indre Helt er et helhedsorienteret tværfagligt undervisningsmateriale der skaber selvbærende børn, og skaber ro og koncentration ved daglig brug i klassen.

Materialet består af 4 moduler:
KROPPEN , modul 1 – handler om ro og koncentration
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 550 550, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550